Energia biomasy.

Biomasa jest najstarszym znanym człowiekowi źródłem energii i stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji czyli biochemicznemu rozkładowi związków organicznych przez organizmy żywe na prostsze składniki chemiczne.

Jeszcze 300 lat temu cała wykorzystywana energia pochodziła ze źródeł odnawialnych a 130 lat temu 90% potrzeb energetycznych ludzkości pokrywało drewno. Dopiero od czasów Rewolucji Przemysłowej czyli od połowy XVII wieku człowiek zaczął na szeroką skalę wykorzystywać węgiel kamienny, ropę naftową i gaz ziemny aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych polega na bezpośrednim spalaniu produktów organicznych takich jak drewno i jego odpady, słoma, odpadki produkcji roślinnej lub „rośliny energetyczne”. Im suchsza i im bardziej zagęszczona jest biomasa, tym większą ma wartość jako paliwo. Bardzo wartościowym paliwem jest na przykład produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych brykiet czy pelety drzewne, które uzyskuje się poprzez suszenie, mielenie i prasowanie biomasy. Koszty ogrzewania takim paliwem są obecnie niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym. Biomasa to głównie pozostałości i odpady. Niektóre jej formy są jednak celem, a nie efektem ubocznym produkcji. Specjalnie po to, by pozyskiwać biomasę uprawia się pewne rośliny energetyczne – przykładem jest wierzba wiciowa, rdest czy trzcina pospolita. Do tych upraw energetycznych nadają się zwłaszcza rośliny charakteryzujące się dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi. Biomasa występuje w różnych stanach skupienia. Przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie rozkładają się odpady organiczne występuje biogaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla, zwany czasami gazem błotnym. Człowiek może go wykorzystywać na różne sposoby, m. in. do produkcji energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach czy energii cieplnej w przystosowanych do tego celu kotłach. Jeśli chodzi o postać ciekłą, to największe znaczenie odgrywają alkohole produkowane z roślin o dużej zawartości cukru oraz biodiesel produkowany z roślin oleistych. Biomasę warto wykorzystywać z wielu powodów. Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska, ogrzewanie biomasą staje się opłacalne gdyż ceny biomasy są konkurencyjne oraz wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady. Oczywiście o właściwym wykorzystaniu biomasy mówimy wówczas jeżeli spalamy ten produkt odpowiednio przetworzony i przygotowany do tego celu, natomiast spalanie produktów organicznych w naszych kuchniach przydomowych jest zwykłym spalaniem śmieci co jest zabronione a efekt dla naszego środowiska naturalnego jest wręcz odwrotny do czego nie zachęcamy.