Czysta woda zdrowia doda.

Jak ważną rolę woda odgrywa w naszym życiu o tym nie trzeba nikogo przekonywać.
Bytność człowieka na naszej planecie powoduje wytwarzanie ogromne ilości ścieków. Gdy większość ludzi prowadziła koczowniczy tryb życia, a światowa populacja była niewielka, problem zanieczyszczenia rzek nie istniał, gdyż mają one znaczną zdolność do samooczyszczania. Wraz ze zwiększeniem zaludnienia, rozwojem przemysłu i równoczesnym zrzutem zanieczyszczeń bezpośrednio do wód powierzchniowych sytuacja ulegała zmianie. Ilość wprowadzanych ścieków gwałtownie się zwiększyła, tak że naturalne procesy oczyszczania nie spełniały swojej roli. Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód są ścieki pochodzące z miast i przemysłu oraz spływy powierzchniowe z terenów rolniczych i nieskanalizowanych. Ścieki są odprowadzane do wód powierzchniowych za pośrednictwem kanalizacji lub zrzucane bezpośrednio do nich. Ścieki są dla nas bardzo niebezpieczne ponieważ odchody ludzkie oraz zwierzęce mogą zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze. Szczególnie groźne są wszelkiego rodzaju środki ochrony roślin, czy rozpuszczalniki i inne środki chemiczne.
Ścieki prędzej czy później dopływają do wód gruntowych lub rzek, stawów i jezior. Powoduje to zagrożenie dla zdrowia, a często utratę źródła czystej wody niejednokrotnie używanej do zaopatrywania wodociągu. Dlatego też tak ważna jest budowa oczyszczalni ścieków i instalacji kanalizacyjnych obejmująca wszystkie gospodarstwa domowe i obiekty przemysłowe. Oczyszczalnia ścieków – jest to zespół urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Oczyszczanie ścieków składa się z kilku procesów, które usuwają lub neutralizują ogromną cześć substancji szkodliwych i uśmiercają organizmy chorobotwórcze występujące w ściekach.
Oczyszczalnie ścieków ze względu na sposób oczyszczania ścieków, można podzielić na:
Oczyszczalnie mechaniczne które mają na celu oczyszczenie ścieków z ciał stałych pływających oraz dużych zawiesin organiczno – mineralnych.
Chemiczne oczyszczalnie ścieków wspomagają swoim działaniem mechaniczne oczyszczalnie ścieków. Proces ten ma na celu usunięcie ze ścieków materiałów, które nie ulegają rozkładowi biologicznemu.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków mają na celu usunięcie osadów i zanieczyszczeń, które ulegają rozkładowi biologicznemu – materiały te są rozkładane za pomocą mikroorganizmów głównie bakterii, które żywią się zanieczyszczeniami. Reasumując, dobrze zbudowana oczyszczalnia ścieków zapewnia nam, że woda wychodząca z niej jest czysta i może zasilać bezpośrednio nawet stawy rybne.

Jak powiedział nasz Papież, Jan Paweł II w lipcu 2000 roku „Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości… Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas z naszego zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych powierzonych nam przez Stwórcę, tak abyśmy je traktowali z troską i szacunkiem….”